Ambulance Bílovec

úvod   aktuality   naše služby   náš tým   ceník   vnitřní řad   GDPR

Vnitřní řád

PACIENT JE VŽDY POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU

POVINNOSTI PACIENTA PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

 • Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup zdravotnickým personálem.

 • Pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních onemocněních, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.

 • Chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům a řídit se jejich pokyny.

 • Dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům, jejich případným zákonným zástupcům a zdravotnických pracovníků. Nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas.

 • Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 • Je zakázáno pořizování jakýchkoliv fotografií, videonahrávek nebo audionahrávek ve všech prostorách zdravotnického zařízení bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány.

 • Pacient je povinen řídit se tímto vnitřním řádem.

REGISTRACE

 • Neuronex Neurologie (dále jen zdravotnické zařízení) poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze svým registrovaným pacientům.

 • Pacient může požádat o registraci ve zdravotnickém zařízení, jestliže je starší 18 let. K registraci do zdravotnického zařízení se pacient musí prokázat průkazem zdravotní pojišťovny.

 • V případě pacienta, který nemluví česky, je na pokyn zdravotnického personálu nutné, aby měl s sebou překladatele.

PROVOZNÍ DOBA A ORDINAČNÍ DOBA

 • Provozní / ordinační doba je zveřejněna na vstupních dveřích do zdravotnického zařízení a na webových stránkách společnosti Neuronex Neurologie.

 • V této době jsou v ordinaci přítomni zdravotničtí pracovníci a poskytují zdravotní služby registrovaným pacientům.

 • Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 1 osoby.

OBJEDNÁNÍ NA VYŠETŘENÍ

K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti vždy objednávají. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta i bez předchozího objednání, vždy po domluvě se zdravotnickým personálem.

Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, od kdy je pacient přítomen v čekárně.

Vzhledem k charakteru a chodu ambulance může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:

 • Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.

 • Jiné nepředvídatelné situace.

 • Technické poruchy / výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.

 • Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi  jeho onemocnění.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

Při vstupu do sesterny vždy předkládejte průkaz zdravotní pojišťovny.

Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře. Některá vyšetření (např. vyš. TK, odběry) mohou být prováděna zdravotní sestrou v sesterně.

MIMOŘÁDNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

 • Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.

 • Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (2 metry) v čekárně.

 • Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze s ochrannými pomůckami.

 • Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby.

OZNAMOVÁNÍ ZMĚN

Registrovaný pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).

 

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci za úplatu dle platného ceníku.

 

ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ PACIENTA DO PÉČE (§ 48 ZÁKONA Č. 372/2011 SB.)

Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud:by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem, a přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

 

DŮSLEDKY PORUŠENÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)